Atemübung 10s Einatmen gis – 5s Ausatmen. Aktivierung Parasympathikus